Az oldal a következő címen található: http://libitina.hu/temetok/gyakorlati/

 

Gyakorlati tanácsok

Aki a sírt saját maga vagy egyénileg gondoztatja, köteles a temető üzemeltetőjének előírásait betartani.

Temetőben tartózkodni az üzemeltető által megállapított és a temetőben kifüggesztett nyitvatartási időben lehet.

A temetőben TILOS közszemérmet sértő öltözetben megjelenni.

A temetőkben a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítani.

Járművel behajtani, közlekedni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével szabad.

A temető területén csak a sírok és sírboltok, urnafülkék díszítésére szolgáló tárgyakat ( virág, dísznövény, mécses, stb) szabad elhelyezni. Egyéb tárgyak elhelyezésére a temető üzemeltetőjének engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani.

A temetőben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat és egyéb növényzetet, épületeket, stb. rongálni, vagy a sírok, urnahelyek díszítésére szolgáló tárgyakat eltávolítani, bepiszkítani tilos. A sírokra ültetet növényeket és a temetőbe bevitt virágokat onnan kivinni csak a temető üzemeltetőjének tett előzetes bejelentés után lehet.

A temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, beültetni, és a temetési helyet kerítéssel körülhatárolni tilos.

A temetőben elhelyezett tárgyakért, valamint a sírboltok, síremlékek, urnahelyek megrongálásáért - a temető üzemeltetője részéről tanúsított gondatlanság, vagy szándékos károkozó magatartás esetét kivéve - az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény állapotát, állagát nem veszélyeztetik, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg. Az 1 méternél magasabbra növő növények ültetése előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell.

A temető fásítását úgy kell megoldani, hogy az a tájékozódást segítse és ne akadályozza a közlekedést sem a temető látogatás, sem a fenntartás - üzemeltetés - során. Csoportos faültetést csak a temető tulajdonosának engedélyével, egyeztetett fásítási terv alapján szabad végezni.

Ülőhely, pad, a sírhely területén kívül eső fa, cserje a temető üzemeltetőjének engedélyével helyezhető el.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A temetőben az üzemeltető és más vállalkozó maghatározott díjak megfizetése mellett végezheti a temetkezési és az ehhez kapcsolódó szolgáltatást nyújtó tevékenységet.

A vállalkozók tevékenységét az üzemeltető ellenőrzi és hangolja össze.

A vállalkozói tevékenység hétfőtől-péntekig, az üzemeltetői iroda nyitvatartási ideje alatt végezhető.

A munkálatok befejezését követő három napon belül vállalkozó köteles helyreállítani az eredeti állapotot, elszállítva a munkavégzés során keletkezett, vagy feleslegessé vált anyagokat. Amennyiben a munkavégzés során keletkezett, vagy feleslegessé vált anyag az üzemeltetőt munkájában akadályozza, úgy annak eltávolításáról egy napon belül kell gondoskodnia.

A temető területére gépkocsival behajtani csak az üzemeltető engedélyével, a munkavégzéshez feltétlen szükséges ideig lehet.